SK

Ktorý výraz je spisovný: pokladňa alebo pokladnica?

Slovník slovenského jazyka uvádza ako vhodnejší výraz pokladnica (-e, -níc):

  1. schránka na bezpečné uschovanie cenností,
  2. miesto, miestnosť na prijímanie a vyplácanie peňazí,
  3. inštitúcia majúca na starosti správu majetku, peňazí.

Spisovný výraz je teda:

  • príručná pokladnica,
  • registračná pokladnica,
  • ohňovzdorná pokladnica,
  • staničná pokladnica,
  • štátna pokladnica.

Od slova pokladnica je tiež odvodené prídavné meno pokladničný (napr. pokladničný doklad).

Slovo pokladňa sa dá považovať skôr za hovorové. Zastarané alebo hovorové slovo je taktiež kasa.

Sústreďte sa na svoj biznis a kontrolu gramatiky nechajte na nás!