SK

Spracovanie odborných publikácií, kníh, skrípt na kľúč

Ponúkame službu externého redaktora

Rozhodli ste sa, že vydáte odbornú knihu, publikáciu, skriptá? Postaráme sa o redakčnú úpravu odborného textu, jeho grafické zalomenie a predtlačovú korektúru. Vydavateľstvám ponúkame službu externého redaktora.

Redakčne spracúvame odborné publikácie, knihy, skriptá pre:

 • vysoké školy,
 • firemných klientov,
 • odborné vydavateľstvá.

Počas redakčných úprav kontrolujeme:

 • gramatickú správnosť,
 • správny slovosled,
 • celkovú štylizáciu vety a jej význam,
 • poradie viet z hľadiska obsahu,
 • opakovanie slov vo vete či odseku,
 • používanie spisovných slov,
 • použitie správnych odborných termínov pre daný odbor,
 • celkovú úpravu textu (odstránime príliš dlhé vety, upravíme monotónny text, vložíme podnadpisy, vložíme nový vhodnejší text, rozčleníme text do viacerých odsekov).

Po zalomení textov grafikom kontrolujeme:

 • predložky a spojky na konci riadkov,
 • nesprávne rozdelenie slov na konci riadkov,
 • preklepy,
 • jednotnosť typu písma a jeho veľkosti,
 • celkové zalomenie textu,
 • posunutie obrázkov alebo textu
 • hustotu textu (ak to vizuálne nepôsobí dobre, navrhneme skrátenie textu, ak sú v texte veľké medzery, doplníme vhodný text),
 • hlavičky a päty, číslovanie strán.

Pre vydavateľstvá externý redaktor zabezpečuje:

 • monitorovanie trhu a sledovanie legislatívnych zmien,
 • námety na témy do publikácií,
 • nábor autorov a komunikáciu s nimi,
 • redakčné spracovanie textov,
 • zabezpečenie zalomenia textov grafikom a návrhu obálky,
 • predtlačovú korektúru,
 • zaslanie finálneho pdf pre tlač.

Cena za službu externého redaktora:

Cenu stanovujeme dohodou po osobnej konzultácii s klientom či zástupcom vydavateľstva, podľa rozsahu publikácie a náročnosti textu.

Knihu ste už napísali, ďalšiu réžiu nechajte na nás!