SK

Spracúvanie osobných údajov

INFORMÁCIA O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

Spoločnosť i-Secure, s.r.o. so sídlom Drobného 1898/23, 841 01 Bratislava, IČO: 50 176 382, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 109653/B, ako prevádzkovateľ podľa Zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej zákon o ochrane osobných údajov), spracúva osobné údaje v niekoľkých informačných systémoch.

V zmysle §10 zákona o ochrane osobných údajov je prevádzkovateľ oprávnený spracúvať osobné údaje bez súhlasu dotknutej osoby na základe priamo vykonateľného právne záväzného aktu Európskej únie, medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, Zákona o ochrane osobných údajov alebo iného osobitného zákona Slovenskej republiky, na základe zmluvného alebo predzmluvného vzťahu s dotknutou osobou alebo rokovania o jeho zmene na žiadosť dotknutej osoby. Inak je prevádzkovateľ oprávnený spracúvať osobné údaje na základe preukázateľného súhlasu dotknutej osoby.

V zmysle §8 Zákona o ochrane osobných údajov je prevádzkovateľ oprávnený písomnou zmluvou poveriť spracúvaním osobných údajov sprostredkovateľa, pričom súhlas dotknutej osoby sa na poverenie nevyžaduje. Prevádzkovateľ je pri výbere sprostredkovateľa povinný dbať na jeho odbornú, technickú, organizačnú a personálnu spôsobilosť a jeho schopnosť zaručiť bezpečnosť spracúvaných osobných údajov opatreniami podľa § 19 ods. 1 zákona o ochrane osobných údajov.

Informovanie o spracúvaní osobných údajov v našich informačných systémoch podľa §15 ods. 1 zákona o ochrane osobných údajov vykonávame osobne dotknutej osobe pri získaní a zaznamenávaní jej osobných údajov.

PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY

Práva dotknutej osoby pri spracúvaní osobných údajov sú upravené v § 28 zákona o ochrane osobných údajov.

1.

Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa vyžadovať

a)

potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané,

b)

vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme prevádzkovateľa v rozsahu: identifikačné údaje prevádzkovateľa, identifikačné údaje sprostredkovateľa, účel spracúvania osobných údajov, zoznam alebo rozsah spracúvaných osobných údajov, doplňujúce informácie: poučenie o dobrovoľnosti alebo povinnosti poskytnúť osobné údaje, právny základ spracúvania osobných údajov, tretie strany, okruh príjemcov, formu zverejnenia, tretie krajiny); pri vydaní rozhodnutia podľa bodu 4. je dotknutá osoba oprávnená oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií,

c)

vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získala jej osobné údaje na spracúvanie,

d)

vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

e)

opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

f)

likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,

g)

likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,

h)

blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby.

2.

Právo dotknutej osoby podľa bodu 1. písm. f) a f) možno obmedziť, len ak takéto obmedzenie vyplýva z osobitného zákona alebo jeho uplatnením by bola porušená ochrana dotknutej osoby, alebo by boli porušené práva a slobody iných osôb.

3.

Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, má právo u prevádzkovateľa kedykoľvek namietať voči spracúvaniu jej osobných údajov na iné účely ako sú ustanovené zákonom o poisťovníctve.

4.

Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, ďalej má právo u prevádzkovateľa kedykoľvek namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu prevádzkovateľa, ktoré by malo pre ňu právne účinky alebo významný dosah, ak sa také rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jej osobných údajov. Dotknutá osoba má právo žiadať poisťovňu o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom prevádzkovateľ je povinná žiadosti dotknutej osoby vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať oprávnená osoba; o spôsobe preskúmania a výsledku zistenia prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu v lehote do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti. Dotknutá osoba nemá toto právo iba v prípade, ak to ustanovuje osobitný zákon, v ktorom sú upravené opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov dotknutej osoby, alebo ak v rámci predzmluvných vzťahov alebo počas existencie zmluvných vzťahov prevádzkovateľ vydala rozhodnutie, ktorým vyhovela požiadavke dotknutej osoby, alebo ak prevádzkovateľ na základe zmluvy prijala iné primerané opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov dotknutej osoby.

5.

Dotknutá osoba môže uplatniť svoje právo

a)

písomne, pričom z obsahu jej žiadosti musí vyplývať, že uplatňuje svoje právo; žiadosť podanú elektronickou poštou alebo faxom musí dotknutá osoba doručiť písomne najneskôr do troch dní odo dňa jej odoslania,

b)

osobne ústnou formou do zápisnice, z ktorej musí byť zrejmé, kto právo uplatnil, čoho sa domáha a kedy a kto vyhotovil zápisnicu, jeho podpis a podpis dotknutej osoby; kópiu zápisnice je prevádzkovateľ povinná odovzdať dotknutej osobe,

c)

u sprostredkovateľa podľa písm. a) alebo písm. b) tohto bodu.

6.

Dotknutá osoba pri podozrení, že jej osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.

7.

Ak dotknutá osoba nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jej práva môže uplatniť zákonný zástupca.

8.

Ak dotknutá osoba nežije, jej práva, ktoré mala podľa zákona o ochrane osobných údajov, môže uplatniť blízka osoba.

Svoje prípadné otázky na spracúvanie vašich osobných údajov v našich informačných systémoch môžete posielať na info@i-secure.sk .